Dom Pomocy Społecznej
im. Józefa Gawła
w Stalowej Woli
Całodobowa
opieka i pielęgnacja
osób przewlekle
somatycznie chorych
Previous slide
Next slide

Obowiązek informacyjny

 

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

 

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem Danych Osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli, adres siedziby: ul. Dmowskiego 2a, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowany przez Dyrektora placówki – Łukasza Chrząstka.

Placówka przetwarza dane zwykłe jak i dane szczególnej kategorii.

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli jest Adam Ziemiński.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

tel: 575 822 007;   adres e-mail: adam.zieminski@cbi24.pl


W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Zbieranie danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli odbywa się w następujących celach:

 1. Realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków, zadań wynikających z przepisów prawa m.in. z zakresu pomocy społecznej.

 2. Realizacji umów i działań niezbędnych do zawarcia umowy.

 3. Realizacji zadań w interesie publicznym, wynikających ze sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w przepisach prawa.

 4. Zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli, świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także odbywania praktyk i staży.

 5. Wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń finansowo-księgowych.

 6. Prowadzenia ewidencji i rejestrów wynikających z przepisów prawa, także w systemach informatycznych.

 7. Realizacji zamówień publicznych.

 8. Prowadzenia monitoringu ze względu na ochronę mienia.

 9. Przeprowadzania konkursów, organizacji imprez, wydruku materiałów promocyjnych, prowadzenia strony internetowej.

 10. Prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej.

 11. Archiwizacji.

 

Podstawy prawne przetwarzania:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze (w tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej),

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze,

 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych,

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

 • i inne akty prawa, które mają zastosowanie.

 

Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe. Podanie danych może być również konieczne do realizacji umowy czy jej podpisania.

 

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody. Dane będziemy wtedy przetwarzać, gdy się na to zgodzisz np. w przypadku fotografowania. Zgoda może być w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

 

Kto jest odbiorcą danych? 

 Odbiorcami danych są podmioty zewnętrzne zajmujące się bieżącą obsługą DPS m.in. w zakresie: profilaktyki medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

 

Jak długo przechowywane są dane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa – Instrukcja kancelaryjna i archiwalna. Więcej informacji można uzyskać u Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli. Maksymalny okres przechowywania danych w Archiwum Zakładowym Domu Pomocy Społecznej im. J. Gawła w Stalowej Woli wynosi 50 lat (kategoria archiwalna: B 50).

 

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?

1. MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA:

a) uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacjach o odbiorcach, w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania, źródłach pozyskiwania danych i przysługujących innych prawach,

b) na zasadach wyszczególnionych w przepisach prawa przysługuje prawo do kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (za wszelkie kolejne kopie administrator danych może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych).

c) sprostowania nieprawidłowych danych, uzupełnienia niekompletnych danych np. przedstawiając dodatkowe oświadczenie. 

2. MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – https://uodo.gov.pl/ – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3. W PRZYPADKACH WSKAZANYCH W PRZEPISACH PRAWACH (RODO):

a) MASZ PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH,

b) MASZ PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH, (gdy przetwarzanie opiera się na podstawie wyrażonej zgody lub w celach realizacji umowy oraz jest zautomatyzowane – prawo nie ma zastosowania do zadań wykonywanych przez administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w interesie publicznym),

c) MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH (w związku z realizacją zadań w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi przepisami prawa)

d) USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH w przypadku, gdy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

-dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator

-dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.

 

REALIZACJA PRAWA NIE MOŻE NARUSZAĆ PRAW I WOLNOŚCI INNYCH OSÓB!

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ ZREALIZOWAĆ SWOJE PRAWA?

Możesz złożyć wniosek o udostępnienie kopii swoich danych osobowych oraz informacji dotyczących:

 1. celów przetwarzania danych,

 2. kategorii danych,

 3. odbiorców lub kategorii odbiorców danych,

 4. planowania okresu przechowywania lub kryteriów ustalania okresu przechowywania,

 5. przysługujących praw,

 6. źródeł pozyskania danych osobowych,

 7. zautomatyzowanego podejmowania decyzji,

 8. przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego i stosowanych zabezpieczeniach.

W tym celu możesz skorzystać z wzoru wniosku o udostępnienie informacji i kopii danych osobowych.

Możesz także złożyć wniosek do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej o: ograniczenie przetwarzania danych, przeniesienie danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, sprostowanie danych osobowych, usunięcie danych.

 

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła
ul. Dmowskiego 2 a, 37-450 Stalowa Wola

(15) 844 20 04 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )
(15) 844 20 39
 ( pn-pt:  7:00 – 14:00 )

pielęgniarka dyżurująca:
709 311 185 ( pn-pt:  14:00 – 07:00 oraz w święta
i dni ustawowo wolne przez całą dobę)

e-mail: dps@stalowowolski.pl

NIP: 8652224994
Regon: 830410729

nr konta bankowego dedykowanego darowiznom
85 9430 0006 0001 0041 2000 0098

Deklaracja dostępności

Mapka dojazdu

© Copyright 2021
DPS Stalowa Wola
Produkcja i hosting:
ZETO-RZESZÓW
Treść | Menu | Dostępność