Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Dostępność cyfrowa
Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dane teleadresowe:

Dom Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli
ul. Dmowskiego 2a
37-450 Stalowa Wola
e-mail: dps@stalowowolski.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021 rok

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest

Wiktoria Jaworska, e-mail: dps@stalowowolski.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać elektronicznie na adres skrytki ePUAP: /DPSStalowawola/SkrytkaESP , tradycyjnie pocztą lub kurierem, osobiście w siedzibie. W celu uzyskania informacji można również kontaktować się telefonicznie oraz e-mailem.

 

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna
Budynek jednostki składa się z dwóch części: mieszkalnej i administracyjnej, przeznaczony jest na potrzeby prowadzenia domu pomocy społecznej z przeznaczeniem dla osób przewlekle- somatycznie chorych. Część mieszkalna placówki to budynek stałego pobytu mieszkańców, spełniający podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Część administracyjna, to budynek o charakterze administracyjno biurowym również spełniająca podstawowe wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom z niepełnosprawnościami. W budynku:
– nie ma możliwości skorzystania z informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób uwzględniający szczególne potrzeby, tj.:, dotykowy lub głosowy,
– do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
– w budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
– nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego na miejscu lub online,
– nie ma systemu wspomagania słuchu – pętli indukcyjnych (nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące),
– nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
– przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych na parterze budynku (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie), dostęp do wyższych kondygnacji jest udostępniony poprzez windę
– możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim (podjazd przy części mieszkalnej placówki i części administracyjnej)
– możliwość poruszania się po korytarzach wózkiem inwalidzkim na każdym piętrze (pochwyty dla osób niepełnosprawnych)
– instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń