Procedura określa zasady obowiązujące w Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli związane z odwiedzinami mieszkańców

1. Odwiedziny mieszkańców przez osoby bliskie odbywają się po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym i ustaleniu terminu wizyty przez pracowników socjalnych.
2. Tworzy się harmonogram odwiedzin, o wyznaczonym terminie odwiedzin powiadamiany jest mieszkaniec . Osoba odwiedzająca jest informowana o wymaganiach i obowiązujących zasadach związanych z odwiedzinami. Za powyższe czynności odpowiadają pracownicy socjalni.
3 .
W zależności od warunków atmosferycznych wyznacza się dwie alternatywne strefy odwiedzin
   * Altana ogrodowa,
   * Sala telewizyjna na parterze z bezpośrednim wejściem zewnętrznym. 
4. Odwiedziny odbywają się w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 13-14.
5. Czas wizyty nie może przekraczać 30 min.
6. Odwiedziny są monitorowane przez personel DPS z zachowaniem prawa do prywatności.
7. Jeden mieszkaniec każdorazowo może być odwiedzany przez jedną osobę.
8. Niedopuszczalny jest bliski, bezpośredni kontakt mieszkańca z osobą odwiedzającą. Dystans personalny jaki należy zachować wynosi 1,5 m.
9. Osoba odwiedzająca przed rozpoczęciem wizyty poddaje się pomiarowi temperatury ciała oraz wypełnia przekazaną jej przez pracownika ankietę (załącznik nr 1) własnym długopisem.
10. Jeżeli osoba odwiedzająca wykazuje niepokojące objawy lub wynik wypełnionej ankiety budzi wątpliwości personelu co do stanu zdrowia i ryzyka zakażenia koronawirusem, osoba odwiedzająca nie zostaje dopuszczona do odwiedzin.
11. Mieszkaniec i osoba odwiedzająca stosują środki ochrony indywidualnej, tzn. używają maseczek oraz dezynfekują dłonie dedykowanym preparatem zabezpieczonym przez personel DPS. Ponadto osoba odwiedzająca przed wejściem w strefę odwiedzin korzysta z maty dezynfekcyjnej. Osoba odwiedzająca zapewnia sobie we własnym zakresie maseczkę. Odwiedziny odbywają się przy załączonej przepływowej lampie UVC i przy zastosowaniu przesłony z pleksi.
12. Zużyte środki ochrony osobistej umieszcza się w oznakowanym koszu śmieciowym.
13. Zabrania się wnoszenia i przekazywania mieszkańcowi jakichkolwiek przedmiotów i produktów spożywczych.
14. Dopuszcza się przekazanie personelowi przygotowanej uprzednio paczki dla odwiedzanego mieszkańca. Zostanie ona poddana dezynfekcji i 24 godzinnej kwarantannie. W związku z powyższym paczka musi być zabezpieczona szczelnym foliowym opakowaniem oraz nie może zawierać produktów o krótkim terminie spożycia.
15. Zabrania się podczas odwiedzin spożywania jakichkolwiek posiłków i napojów.
16. Pomieszczenie, w którym odbywają się odwiedziny jest każdorazowo wietrzone i dezynfekowane stosownymi preparatami oraz przy pomocy przepływowej lampy UVC.
17. W wyjątkowej sytuacji (ostatnie pożegnanie), po uzyskaniu zgody dyrektora DPS dopuszcza się zorganizowanie odwiedzin w pokoju mieszkańca pod nadzorem personelu i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Osoba odwiedzająca musi posiadać własny fartuch ochronny, maseczkę oraz ochraniacze na obuwie. Zużyte środki ochrony osobistej osoba odwiedzająca umieszcza przy opuszczaniu budynku w oznakowanym koszu śmieciowym.
18. Personel Domu może odmówić zgody na wizytę w przypadku nie zastosowania się przez osobę odwiedzającą do zasad określonych powyższą procedurą.